Фінансова діяльність як різновид діяльності суб' єктів підприємництва

Сутність фінансової діяльності суб'єктів підприємництва пов'я­зана з різноманітними варіантами визначення джерел фінансування підприємницької діяльності при прийнятті оптимальних управлін­ських рішень.

У відповідності з Положенням (стандартом) бухгал­терського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати» вся господар­ська діяльність, в яку входить і підприємницька діяльність, поділена на різні види.

Розрізняють звичайну і надзвичайну діяльність підприємств. У процесі звичайної діяльності підприємство може здійснювати опе­раційну діяльність та іншу. Інша діяльність у свою чергу, поділяєть­ся на інвестиційну та фінансову.

Операційна діяльність підприємства включає основну діяль­ність та іншу операційну діяльність.

Основна операційна діяльність - це діяльність пов'язана з ви­робництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходів.

Інша операційна діяльність - це діяльність пов'язана з реаліза­цією інших оборотних активів, іноземної валюти, з операційною орендою і т.п., тобто діяльність, що не належить до основної, інвес­тиційної та фінансової.

Інвестиційна діяльність - це діяльність пов'язана з придбанням

і реалізацією тих необоротних активів , а також тих фінансових ін -

вестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного і позичкового капіталу підприємства.

Надзвичайні події - це події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному пе­ріоді.

Звичайно, крім поданого в П(С)БО визначення фінансової ді­яльності, науковці-економісти дещо розширюють суть цього виду діяльності. Так, професор А. М. Поддєрьогін зазначає, що фінан­сова діяльність - це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та до­сягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

О. О. Терещенко розглядає фінансову діяльність у вузькому та широкому розумінні:

• основний зміст фінансової діяльності (у вузькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства;

• фінансова діяльність (у широкому розумінні) включає весь комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов'язаних з фінансуванням, інвестицій­ною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб'єкта господарювання.

На думку Г. І. Філіної, фінансова діяльність - це діяльність все­редині підприємства із розробки та реалізації фінансових рішень щодо володіння чотирма типами цінностей, між якими можна зро­бити вибір: майном, матеріальними та нематеріальними цінностя­ми; фінансовими цінностями; грішми; боргами у формі дебіторської і кредиторської заборгованості.

Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Г. Є. Долматова та інші роз­глядають фінансову діяльність як діяльність, що пов'язана з мобілі­зацією фінансових ресурсів (фінансуванням потреб суб'єкта госпо­дарювання за напрямами, передбаченими його статутом), необхід­них для виконання завдань, які поставив перед суб'єктом господа­рювання його засновник (власник).

Наведені визначення суті фінансової діяльності акцентують ува­гу саме на діяльності суб'єкта господарювання, а не підприємни­цтва. Тому, фінансова діяльність суб'єкта підприємництва - це діяльність пов'язана із своєчасним і повним фінансуванням пошуку та реалізації нових можливостей у генеруванні та освоєнні новатор­ських ідей щодо самостійного, систематичного, на власний ризик виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, з метою отримання прибутку.

Фінансовій діяльності суб'єктів підприємництва притаманні певні особливості:

• фінансова діяльність виступає головною формою ресурсного забезпечення економічного розвитку суб'єкта підприємництва, так як здійснює вибір джерел формування фінансових ресурсів, необхід­них для ефективної реалізації поставлених підприємницьких цілей;

• фінансова діяльність є підпорядкованою щодо здійснення суб'єктом підприємництва інших видів діяльності (операційної й інвестиційної), бо задачі фінансової діяльності і її масштаби визна­чаються стратегією розвитку операційної діяльності та його інвес­тиційною політикою;

• фінансова діяльність здійснюється суб'єктом підприємницт­ва постійно, оскільки в процесі свого постійного функціонування суб'єкт підприємництва потребує як безперервного фінансування, так і забезпечення обслуговування цього фінансування;

• фінансова діяльності значною мірою залежить від галузевих особливостей і організаційно-правових форм діяльності суб'єкта підприємництва, бо галузеві особливості формують тривалість операційного та фінансового циклів, їх сезонність, загальну капі­таломісткість виробництва і реалізації продукції (робіт та послуг), визначають пропорції у використанні власного і запозиченого ка­піталу, а організаційно-правові форми підприємницької діяльності визначають особливості складу джерел формування власного та за­лучення запозиченого капіталів;

• фінансова діяльність в системі підприємницьких ризиків ге­нерує свої специфічні фінансові ризики (наприклад, ризик непла­тоспроможності та ризик втрати фінансової стійкості), які можуть сформувати безпосередню загрозу банкрутства суб' єкта підприєм­ництва;

• фінансова діяльність виступає інструментом забезпечення нормального функціонування суб'єкта підприємництва в цілому, оскільки саме в процесі фінансової діяльності підприємці можуть формувати різні резервні (страхові) фонди, з метою убезпечення себе від непередбачених коливань кон'юнктури фінансового чи то­варного ринків, зменшення обсягів операційної діяльності, а отже недоотримання доходів і прибутків;

• результати фінансової діяльності виступають основним по­казником ефективності функціонування суб'єкта підприємництва, бо рівень фінансового стану суб'єкта підприємницької діяльності характеризує ступінь його плато- та кредитоспроможності та свід­чить про потенціал фінансового забезпечення подальшого еконо­мічного розвитку даного суб'єкта.

Головною метою здійснення фінансової діяльності суб'єктом підприємництва є мобілізація та ефективне використання власного та запозиченого капіталів. Основними завданнями фінансової ді­яльності є такі, як:

• вибір оптимальних форм фінансування діяльності суб'єкта підприємництва;

• фінансове забезпечення економічного та соціального розвит­ку суб' єкта підприємництва;

• забезпечення виконання фінансових зобов'язань суб'єкта під­приємництва перед його контрагентами та своєчасності розрахунків з ними;

• підтримка необхідного рівня ліквідності та платоспромож­ності суб'єкта підприємництва;

• оптимізація структури (обсягу) капіталу суб' єкта підприєм­ництва;

• вибір ефективних напрямків використання капіталу суб'єкта підприємництва;

• контроль за ефективним, цільовим розподілом та використан­ням капіталу суб' єкта підприємництва.

Підприємницька діяльність, в межах здійснення фінансової ді­яльності, регулюється фінансовою політикою суб'єкта підприємни­цтва, тобто комплексом заходів, розроблених з метою вишукуван­ня та використання фінансових ресурсів для здійснення основних функцій та досягнення цілей підприємництва.

Фінансова політика суб'єкта підприємництва за термінами її ре­алізації поділяється на:

• фінансову стратегію, тобто довгострокову фінансову політи­ку, яка розробляється відповідно до загальної концепції, що є осно­вою для прийняття ключових управлінських рішень щодо бажаного рівня прибутковості, допустимого фінансового ризику, перспектив фінансового забезпечення розширення діяльності суб'єкта підпри­ємництва;

• фінансову тактику, яка конкретизує фінансову стратегію щодо способів формування та напрямків використання фінансових ресур­сів у короткостроковому періоді. Фінансова тактика може реалізу­ватись у формі конкретного плану дій, в якому перелічено основні заходи, терміни завершення певних етапів роботи, конкретні вико­навці та рівень їхньої відповідальності, а також фінансові результа­ти, які хоче отримати суб'єкт підприємництва.

2.

<< | >>
Источник: Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г.. Національні фінанси: Підручник. - К. : ВНЗ «Універси­тет економіки та права «КРОК»,2017. - 660 с.. 2017

Еще по теме Фінансова діяльність як різновид діяльності суб' єктів підприємництва:

 1. 1.1. Завдання і напрями структурно-інтегрованої фінансової політики у перехідній економіці
 2. Д
 3. М
 4. ГЛОСАРІЙ
 5. термінологічний словник
 6. 2. 2. Сучасний стан організаційного забезпечення управління соціальною сферою як базовою ланкою соціального розвитку територіальних громад
 7. 1.1. Маркетингові моделі діяльності органів влади
 8. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник
 9. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
 10. 3.2. Аудиторський контроль
 11. §8. Фінансові послуги комерційних банків. Лізинг
 12. Зміст
 13. Фінансова діяльність як різновид діяльності суб' єктів підприємництва