Фінансова діяльність як різновид діяльності суб' єктів підприємництва

Сутність фінансової діяльності суб'єктів підприємництва пов'я­зана з різноманітними варіантами визначення джерел фінансування підприємницької діяльності при прийнятті оптимальних управлін­ських рішень.

У відповідності з Положенням (стандартом) бухгал­терського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати» вся господар­ська діяльність, в яку входить і підприємницька діяльність, поділена на різні види.

Розрізняють звичайну і надзвичайну діяльність підприємств. У процесі звичайної діяльності підприємство може здійснювати опе­раційну діяльність та іншу. Інша діяльність у свою чергу, поділяєть­ся на інвестиційну та фінансову.

Операційна діяльність підприємства включає основну діяль­ність та іншу операційну діяльність.

Основна операційна діяльність - це діяльність пов'язана з ви­робництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходів.

Інша операційна діяльність - це діяльність пов'язана з реаліза­цією інших оборотних активів, іноземної валюти, з операційною орендою і т.п., тобто діяльність, що не належить до основної, інвес­тиційної та фінансової.

Інвестиційна діяльність - це діяльність пов'язана з придбанням

і реалізацією тих необоротних активів , а також тих фінансових ін -

вестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного і позичкового капіталу підприємства.

Надзвичайні події - це події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному пе­ріоді.

Звичайно, крім поданого в П(С)БО визначення фінансової ді­яльності, науковці-економісти дещо розширюють суть цього виду діяльності. Так, професор А. М. Поддєрьогін зазначає, що фінан­сова діяльність - це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та до­сягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

О. О. Терещенко розглядає фінансову діяльність у вузькому та широкому розумінні:

• основний зміст фінансової діяльності (у вузькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства;

• фінансова діяльність (у широкому розумінні) включає весь комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов'язаних з фінансуванням, інвестицій­ною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб'єкта господарювання.

На думку Г. І. Філіної, фінансова діяльність - це діяльність все­редині підприємства із розробки та реалізації фінансових рішень щодо володіння чотирма типами цінностей, між якими можна зро­бити вибір: майном, матеріальними та нематеріальними цінностя­ми; фінансовими цінностями; грішми; боргами у формі дебіторської і кредиторської заборгованості.

Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Г. Є. Долматова та інші роз­глядають фінансову діяльність як діяльність, що пов'язана з мобілі­зацією фінансових ресурсів (фінансуванням потреб суб'єкта госпо­дарювання за напрямами, передбаченими його статутом), необхід­них для виконання завдань, які поставив перед суб'єктом господа­рювання його засновник (власник).

Наведені визначення суті фінансової діяльності акцентують ува­гу саме на діяльності суб'єкта господарювання, а не підприємни­цтва. Тому, фінансова діяльність суб'єкта підприємництва - це діяльність пов'язана із своєчасним і повним фінансуванням пошуку та реалізації нових можливостей у генеруванні та освоєнні новатор­ських ідей щодо самостійного, систематичного, на власний ризик виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, з метою отримання прибутку.

Фінансовій діяльності суб'єктів підприємництва притаманні певні особливості:

• фінансова діяльність виступає головною формою ресурсного забезпечення економічного розвитку суб'єкта підприємництва, так як здійснює вибір джерел формування фінансових ресурсів, необхід­них для ефективної реалізації поставлених підприємницьких цілей;

• фінансова діяльність є підпорядкованою щодо здійснення суб'єктом підприємництва інших видів діяльності (операційної й інвестиційної), бо задачі фінансової діяльності і її масштаби визна­чаються стратегією розвитку операційної діяльності та його інвес­тиційною політикою;

• фінансова діяльність здійснюється суб'єктом підприємницт­ва постійно, оскільки в процесі свого постійного функціонування суб'єкт підприємництва потребує як безперервного фінансування, так і забезпечення обслуговування цього фінансування;

• фінансова діяльності значною мірою залежить від галузевих особливостей і організаційно-правових форм діяльності суб'єкта підприємництва, бо галузеві особливості формують тривалість операційного та фінансового циклів, їх сезонність, загальну капі­таломісткість виробництва і реалізації продукції (робіт та послуг), визначають пропорції у використанні власного і запозиченого ка­піталу, а організаційно-правові форми підприємницької діяльності визначають особливості складу джерел формування власного та за­лучення запозиченого капіталів;

• фінансова діяльність в системі підприємницьких ризиків ге­нерує свої специфічні фінансові ризики (наприклад, ризик непла­тоспроможності та ризик втрати фінансової стійкості), які можуть сформувати безпосередню загрозу банкрутства суб' єкта підприєм­ництва;

• фінансова діяльність виступає інструментом забезпечення нормального функціонування суб'єкта підприємництва в цілому, оскільки саме в процесі фінансової діяльності підприємці можуть формувати різні резервні (страхові) фонди, з метою убезпечення себе від непередбачених коливань кон'юнктури фінансового чи то­варного ринків, зменшення обсягів операційної діяльності, а отже недоотримання доходів і прибутків;

• результати фінансової діяльності виступають основним по­казником ефективності функціонування суб'єкта підприємництва, бо рівень фінансового стану суб'єкта підприємницької діяльності характеризує ступінь його плато- та кредитоспроможності та свід­чить про потенціал фінансового забезпечення подальшого еконо­мічного розвитку даного суб'єкта.

Головною метою здійснення фінансової діяльності суб'єктом підприємництва є мобілізація та ефективне використання власного та запозиченого капіталів. Основними завданнями фінансової ді­яльності є такі, як:

• вибір оптимальних форм фінансування діяльності суб'єкта підприємництва;

• фінансове забезпечення економічного та соціального розвит­ку суб' єкта підприємництва;

• забезпечення виконання фінансових зобов'язань суб'єкта під­приємництва перед його контрагентами та своєчасності розрахунків з ними;

• підтримка необхідного рівня ліквідності та платоспромож­ності суб'єкта підприємництва;

• оптимізація структури (обсягу) капіталу суб' єкта підприєм­ництва;

• вибір ефективних напрямків використання капіталу суб'єкта підприємництва;

• контроль за ефективним, цільовим розподілом та використан­ням капіталу суб' єкта підприємництва.

Підприємницька діяльність, в межах здійснення фінансової ді­яльності, регулюється фінансовою політикою суб'єкта підприємни­цтва, тобто комплексом заходів, розроблених з метою вишукуван­ня та використання фінансових ресурсів для здійснення основних функцій та досягнення цілей підприємництва.

Фінансова політика суб'єкта підприємництва за термінами її ре­алізації поділяється на:

• фінансову стратегію, тобто довгострокову фінансову політи­ку, яка розробляється відповідно до загальної концепції, що є осно­вою для прийняття ключових управлінських рішень щодо бажаного рівня прибутковості, допустимого фінансового ризику, перспектив фінансового забезпечення розширення діяльності суб'єкта підпри­ємництва;

• фінансову тактику, яка конкретизує фінансову стратегію щодо способів формування та напрямків використання фінансових ресур­сів у короткостроковому періоді. Фінансова тактика може реалізу­ватись у формі конкретного плану дій, в якому перелічено основні заходи, терміни завершення певних етапів роботи, конкретні вико­навці та рівень їхньої відповідальності, а також фінансові результа­ти, які хоче отримати суб'єкт підприємництва.

2.

<< | >>
Источник: Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г.. Національні фінанси: Підручник. - К. : ВНЗ «Універси­тет економіки та права «КРОК»,2017. - 660 с.. 2017

Еще по теме Фінансова діяльність як різновид діяльності суб' єктів підприємництва: