ВСТУП

Актуальність теми. На шляху інтеграції України до світового простору постали завдання формування єдиного ефективного інформаційного простору державного управління, а також механізмів його забезпечення.

Сучасне державне управління різних галузей функціонує в умовах високої складності, невизначеності і динамічності навколишнього соціально-економічного середовища. Зростання рівня інформатизації світового ринку, що дозволяє отримати практично миттєвий доступ до будь-якої ринкової інформації, викликає різке зростання конкуренції між виробниками. Це обумовлює необхідність формування єдиного інформаційного простору, адекватного ринковим механізмам і розкриваючого перед суб'єктами ринку широкі можливості для розробки ефективних стратегічних і тактичних рішень по всіх напрямах діяльності.

На етапі демократизації суспільство вимагає від органів державної влади відкритості, прозорості роботи, якісних державно-управлінських послуг, а також ефективного, раціонального використання матеріальних ресурсів держави. Найважливішим моментом у формуванні такої системи є створення електронного уряду. Проблеми створення електронного уряду, а також систем інформаційно-аналітичного забезпечення усіх рівнів державної влади, що складатимуть єдину інформаційну мережу широко розглядаються науковою громадськістю, та досі не здійснені на практиці.

Дослідженнями різних аспектів автоматизації управління і формування інформаційної інфраструктури займалися: В.Бакуменко, А.Голубицький, А.Дєгтяр, Л.Донець, Г.Климовицька, Т.Куценко, А.Никифоров, Я.Пущак, С.Чистов, О.Шевчук та інші. Проте, особливості сучасного Інтернет середовища та умов впровадження його у державне управління, зокрема інтернет-маркетинг як альтернатива існуючій традиції державного управління в науковій літературі не досліджувались. Разом з тим, маркетинговий менеджмент, відповідно сучасних уявлень, найбільше відповідає суб’єкт-суб’єктній парадигмі державного управління з дієвим зворотним зв’язком. На жаль, методи управління, що лишились у спадок від тоталітарного режиму вступають в протиріччя з інформаційним наповненням сьогодення та, на жаль не дають очікуваних синергетичних ефектів. А просте збільшення користувачів Інтернет або комп’ютерів у органах державного управління не дає ефекту. Державне управління потребує нових підходів, нової філософії і практики, засобів їх впровадження.

Тому актуальність даного дослідження визначається відсутністю ефективного, адаптивного механізму інформаційного забезпечення державного управління.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до напряму науково-дослідних робіт Класичного приватного університету за темою “Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур – системи ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування” (номер державної реєстрації 0102U003197). У її межах автором визначені тенденції й особливості інформаційного забезпечення системи державного управління.

Мета і завдання дослідження. Мета полягає в розробці науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо удосконалення інформаційного забезпечення системи державного управління.

Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені й вирішені такі завдання:

–обґрунтувати теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління на основі виявлення протиріч на шляху ефективних комунікацій в процесі демократизації;

–встановити роль маркетингу послуг та комунікаційного менеджменту в інформаційному забезпеченні системи державного управління;

–визначити теоретичні засади державної інформаційної політики;

–проаналізувати стан використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління;

–розробити концепцію формування інформаційного простору державного управління;

–визначити можливості застосування нових засобів інформаційного забезпечення системи державного управління;

–удосконалити схему розвитку основних інформаційних ресурсів в системі державного управління;

–запропонувати схему використання Інтернет-маркетингу в системі державного управління.

Об´єкт дослідження – процес інформаційного забезпечення системи державного управління.

Предметом дослідження є механізми, методи, сукупність організаційних та економічних відносин щодо інформаційного забезпечення системи державного управління.

Методи дослідження. Дослідження спиралося на системний підхід до розвитку інформаційного забезпечення системи державного управління. При цьому воно проводилося за допомогою методів порівняльного економічного аналізу (формування висновків), групувань (аналіз сучасного стану організації діяльності державного управління із застосуванням інформаційного забезпечення), розрахунково-конструктивного і графічного (розробка основних напрямів удосконалення інформаційного забезпечення системи державного управління).

Матеріалами для дослідження послужили офіційно-документальні дані статистичних органів країни, законодавчі матеріали з інформаційного забезпечення системи державного управління, статистичні обстеження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

вперше:

– розроблено концепцію формування інформаційного простору державного управління, що заснована на наступних позиціях: структурній декомпозиції виробничого процесу як об’єкту управління до рівня елементарних виробничих процесів; функціональній структуризації процесу управління; формалізації документообігу;

удосконалено:

– схему розвитку основних інформаційних ресурсів в системі державного управління через об’єднання інформаційних ресурсів підприємств та профільних міністерств, відомств, інших державних установ із формуванням інформаційно-аналітичного центру, центрального WEB – серверу;

– систему державного управління через використання Інтернет-маркетингу для формування «точок росту», виходячи з того, що створені нові організаційні структури на всіх рівнях виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування будуть сприяти виникненню нелінійної залежності між результатами та нелінійному зростанню ефективності;

набули подальшого розвитку:

– теоретичні засади реформування інформаційного забезпечення державно-управлінських систем через вирішення суперечностей між визнаними тенденціями демократизації державного управління, що передбачає ефективну комунікацію та перехід на маркетингову модель інформаційного забезпечення та механістичною бюрократичною моделлю управління з її монополією на інформацію, закритістю від громади та нав’язливою директивною комунікацією;

– визначення поняття “комунікації у державному управлінні” як механізмів, завдяки яким розвиваються взаємовідносини між керованою та керуючою підсистемами у середовищі здійснення комунікаційного менеджменту та маркетингу державних послуг;

– засади державної інформаційної політики, яка ґрунтується на зростанні ролі Інтернет в системі науково-технічної інформації; розвитку корпоративного електронного ресурсу та електронних баз даних; інституціоналізації інформаційного простору.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці практичних рекомендацій Харківській обласній державній адміністрації щодо прийняття комплексу заходів, реалізація яких спрямована на удосконалення інформаційного забезпечення системи державного управління (дов. № 01-01/2990 від 25.10.2007 р.). Розробки автора щодо обґрунтування співвідношення інформаційно-аналітичних систем та маркетингових комунікацій у державному управлінні та можливості синергетичного ефекту їх взаємодії використані у діяльності Харківської обласної ради (дов. № 03-11/562 від 04.12.2007 р.). Науково-методичні розробки автора використані Міністерством промислової політики України при розробці та реалізації Програм стабілізації та розвитку промислового комплексу на період до 2012 року (дов. № 05-01/3011 від 03.12.2007 р.).

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління” при викладанні таких дисциплін: “Державне регулювання економіки”, “Менеджмент у державному та муніципальному управлінні”, “Правове забезпечення державного регулювання” “Інвестиційний менеджмент” (дов. № 231 від 17.08.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею та містить отримані автором особисто результати в галузі науки державного управління, що в сукупності вирішують конкретне наукове завдання щодо удосконалення інформаційного забезпечення системи державного управління.

Апробація результатів дисертації. Наукові положення, основні результати дослідження та їх практичне застосування обговорювалось на науково-практичних конференціях: “Проблеми державного управління та місцевого самоврядування в умовах сучасного політичного вибору України” (Запоріжжя, 2007), “Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації” (Одеса, 2007), “Стратегия развития Украины в глобальной среде” (Симферополь, 2007), “Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України” (Харків, 2007), “Актуальні проблеми економіки 2007” (Київ, 2007), “Інноваційні стратегії економіки регіонів” (Київ, 2007).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць (4 – у наукових фахових виданнях), загальним обсягом 4,3 обл.-вид. арк.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи – 189 сторінок, з яких 6 рисунків займають 5 сторінок, таблиця – 1 сторінку, список використаних джерел (165 найменувань) – 15 сторінок, 5 додатків – 5 сторінок.

<< | >>
Источник: Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008. 2008

Еще по теме ВСТУП:

 1. Вступительное слово к российскому изданию
 2. Ноздря А.Н.* Системные противоречия движения Турции к вступлению в ЕС
 3. Вступительные статьи
 4. Теоретические проблемы процесса вступления России во Всемирную торговую организацию
 5. ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО В ОТРАСЛЕВОМ АСПЕКТЕ Д. М. Кольчугин, С. В. Капканщикова
 6. ОЦЕНКА ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРЕАНИЗАЦИЮ (ВТО)
 7. 3. Страхование в добровольном порядке 3.1. Добровольные отношения с ФСС по обязательному страхованию 3.1.1. Лица, вступающие в добровольные отношения
 8. 3.1.2. Порядок вступления в добровольные отношения
 9. ТРАСТ, ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ ПРИ ЖИЗНИ ЕГО ОСНОВАТЕЛЯ
 10. Вступительное слово
 11. Когда трудовой договор вступает в силу
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. ВСТУП
 16. Всемирная торговая организация (ВТО), последствия для России в случае вступления в нее
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -