Висновки до розділу 3

1. Синергетичний ефект, що може виникнути у державному управлінні за умов застосування Інтернет-технологій, можливий лише у разі зміни філософії управління, а надто і парадигми на маркетингову модель, або маркетингову парадигму державного управління, спрямовану, перш за все, на задовільнення потреб користувачів державно-управлінських послуг.

2. Інтернет має суттєві технічні переваги у порівнянні з іншими засобами масових комунікацій. Internet визначається як глобальна динамічна розподілена мережа (включаючи усе необхідне апаратне та програмне забезпечення, за допомогою якого реалізується доступ до мережі), яка дозволяє клієнтам з високим ступенем надійності:

а) надавати та здійснювати інтерактивний доступ до інформаційного вмісту середовища;

б) здійснювати персональне спілкування в даному середовищі.

3. Основними засобами Інтернет маркетингу, окрім інформації є такі: маркетингові дослідження, PR, електронна комерція. Всі ці засоби в цілому відповідають цілям державного управління та можуть бути застосовані у системах державного управління різних рівнів з метою задовільнення потреб громадян у якісних державно-управлінських послугах.

4. Серед факторів, що стримують використання мережі Internet у діяльності державних установ слід назвати наступні:

– відносно високу (у порівнянні з рівнем доходу) вартість доступу (з урахуванням вартості комп’ютера та модему) у багатьох регіонах України;

– достатньо високий рівень складності діяльності в сукупності з відсутністю у багатьох спеціалістів необхідної підготовки;

– слабку комунікаційну інфраструктуру та обмежену швидкість каналів зв’язку;

– високу небезпеку витоку таємної інформації через Мережу, звідси – недовіра до Internet як засобу комунікацій.

5. На показники ефективності інформації в Internet впливає значне число зовнішніх та внутрішніх факторів як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру: технічні можливості комунікаційних каналів, розвиненість Мережі серед передбачуваних сегментів споживачів, фінансові можливості з точки зору технічного забезпечення діяльності в Internet з одного боку, а також ставлення споживачів до послуг, що надаються в Мережі, і самих державних службовців до маркетингу як такого, та застосування його в Інтернет з іншого боку. Кожен із розглянутих факторів впливає на ефективність діяльності в Internet.

6. Виходячи з посилання, що синергетична методологія є застосовуваною так само у державному управлінні, як і в інших науках про відкриті самоорганізовані системи, екстраполяцією поняття «точок росту» на систему державного управління можна визначити «точки росту».

У державному управлінні поняття «точки зростання» може вживатись як державних установні структури на всіх рівнях виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування, функціональною ознакою яких є Інтернет-маркетинг, в яких виникає нелінійна залежність між результатами та нелінійне зростання ефективності. Наявність таких точок зростання, на наш погляд, є головною умовою досягнення якісного перетворення державного управління.

<< | >>
Источник: Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008. 2008

Еще по теме Висновки до розділу 3:

 1. ВСТУП
 2. 2.2. Комунікативний потенціал унормованих законодавством форм безпосередньої участі громадян
 3. Розділ 8 Наявні матеріали експертних висновків щодо проекту
 4. 14.12.5. Соціальна й екологічна політика в регіоні
 5. Організація та фінансування реальних інвестиційних проектів
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. Наука фінансового права як об’єкт теоретичних досліджень
 9. Зародження фінансово-правових ідей у європейській науці.
 10. Вплив фінансово-правових поглядів державних діячів першої половини ХІХ ст. на становлення науки фінансового права.
 11. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна в роки становлення радянської держави (20-ті - 30-ті роки ХХ ст.).
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -