Висновки до розділу 1

1. Формування ефективних систем управління, що ґрунтуються на інтелектуальних стратегіях та використанні сучасної інформаційно-аналітичної бази, засобів комунікації необхідне Україні для подолання відставання від розвинених країн та досягнення сталого розвитку.

2. Монополія бюрократії на інформацію розглядається як перешкода формування сучасних самоорганізованих соціальних систем: не відбувається обміну, має місце односторонній рух директивної інформації.

3. Традиції державності, історична інерція, що має місце в соціально-економічних, а отже, й в управлінських системах не дозволяє маркетингову модель державного управління розглядати як базу формування ефективного державного управління, а державних службовців як надавачів якісних державно-управлінських послуг.

4. Проблема полягає у протиріччі між обраною тенденцією демократизації державного управління, що передбачає ефективну комунікацію та зворотній зв’язок як умови здійснення синергетично-рефлексивної моделі державного управління та одностороннім, директивним характером комунікації у бюрократичній моделі управління, її закритості та монополії на інформацію.

5. Маркетинг, застосовуваний у державному управлінні, задає нову, більш чітку систему цілепокладання, спрямовану на задоволення потреб громади.

6. Наявність повноцінних комунікацій, що характеризуються, в першу чергу, зворотними зв’язками, об’єктивно необхідна та виступає як середовище здійснення комунікаційного менеджменту та маркетингу державних послуг. Комунікаційний менеджмент виступає як інструментарій державного управління у інформаційному суспільстві та є метазабезпечувальним середовищем для здійснення маркетингової моделі державного управління.

7. Вищевикладене дозволяє надати відповідне визначення комунікацій у державному управлінні як механізмів, завдяки яким розвиваються взаємовідносини між керованою та керуючою підсистемами у системі управління разом із засобами передачі їх у просторі та часі, які здатні викликати синергетично-рефлексивні перетворення обох підсистем у відповідності до поставленої мети.

8. Завдання, які необхідно вирішити на шляху забезпечення комунікації засобами інформаційних технологій пов’язані з трьома напрямками: 1)розробка ефективної державної інформаційної політики; 2) аналіз сутності і особливостей інформаційних технологій; 3) дослідження українського ринку інформаційних продуктів і послуг.

<< | >>
Источник: Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008. 2008

Еще по теме Висновки до розділу 1:

 1. ВСТУП
 2. 2.2. Комунікативний потенціал унормованих законодавством форм безпосередньої участі громадян
 3. Розділ 8 Наявні матеріали експертних висновків щодо проекту
 4. 14.12.5. Соціальна й екологічна політика в регіоні
 5. Організація та фінансування реальних інвестиційних проектів
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. Наука фінансового права як об’єкт теоретичних досліджень
 9. Зародження фінансово-правових ідей у європейській науці.
 10. Вплив фінансово-правових поглядів державних діячів першої половини ХІХ ст. на становлення науки фінансового права.
 11. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна в роки становлення радянської держави (20-ті - 30-ті роки ХХ ст.).
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. 1.3. Структура податкового процесу
 15. ВСТУП
 16. 2.1.1. Визначення та ознаки податково-процесуальної правової норми.
 17. 2.1.4. Співвідношення матеріальних та процесуальних норм податкового права.
 18. 2.3. МІСЦЕ ПОДАТКОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
 19. 2.2. Легітимація господарської діяльності навчальних закладів
 20. 2.1. Правове положення кредиторів і боржника
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -