СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аллиулов Р.Р. Проблемы механизма государственного управления на современном этапе // Государство и право. – 2005. – № 3. – С. 97–102.

2. Арнольд В. И. Теория катастроф.— 3-е изд., доп.— М. : Наука.

Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.— С. 128.

3. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: [Моногр.] – Київ: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

4. Ботвина А., Морозов М., Пушкарь А. Маркетинговая поддержка информационных продуктов / Бизнес-информ. – Харьков, 1998. – № 10. – С. 76–80.

5. Бузько И.Р., Дмитренко И.Е., Сущенко Е.А. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий. Монография. – Алчевск: Изд-во ДГМИ, 2002. – 216 с.

6. В Інтернеті – 155 мільйонів сайтів // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 9. – 17 січня. – С. 5.

7. Вайнштейн Г. Интернет как фактор общественных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - № 7. – С. 24.

8. Василькова В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория социальной организации. Серия «Мир культуры, истории и философии». — СПб: Изд-во «Лань», 1999. - С. 193-194.

9. Вебер М. Избранные произведения. С.666.

10. Вебер М. Социализм // Вестник МГУ. Сер.12. 1991. N 2.

11. Веймер Девід Л., Вайнінг, Ейден Р. Аналіз політики: Концепція і практика / Пер. з англ Іван Дзюб, Анатолій Олійник; Наук. Ред. О. Кілієвич. – К.: Основи, 1998. – 654 с.

12. Возжеников В.А. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. — М., 2000. — 424 с.

13. Войтович Р. Інформаційна революція як необхідна передумова виникнення сучасних процесів глобалізації // Вісник НАДУ. – 2004. – № 3. – с. 492-500.

14. Ворачек Х. О состоянии «теории маркетинга услуг» //Проблемы теории и практики управления. — 2002. — № 1. – С. 99.

15. Все о маркетинге. / Сборник материалов для руководителей предприятий и коммерческих служб. М., 1992.

16. Высоткин А. Інформація в Internet: Тонкости, советы, примеры и способы работы. / М.: Познавательная книга плюс, 1999.

17. Галкін С.Е. Бізнес в Інтернет./ М.: Центр, 1998.

18. Гелен. А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 152-201 (перевод А.Ф. Филиппова).

19. Геренко О.Б. Використання Інтернету в інформуванні населення та налагодження двоканального зв’язку // Матеріали науково-практичної конференції 11 вересня 2002 р. «Адміністративне реформування територіальних органів влади» – Х.: Літографіка. – С. 13-14.

20. Голобуцький О. Концепція електронного урядування і сучасні потреби України // Політичний менеджмент. - 2005. - № 5 (14). - C.75-86

21. Григор О. О. Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект). Автореф. дис. … к-та н. з держ. упр. 25.00.01. / Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.: ЛЬВІВ – 2003, 20 с.

22. Давыдов Ю.Н. Тоталитаризм и тоталитарная бюрократия // Тоталитаризм и посттоталитаризм. Кн.1. М., 1994. С.12-15.

23. Державне управління і менеджмент: Навч. Посібник у таблицях і схемах / Г.С. Одінцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Одінцової. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. – 492 с.

24. Дєгтяр А.О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та державних установне забезпеченн: [Моногр.]– Х.: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2004. – 224 с.

25. Дєгтяр А.О. Системний підхід у державному управління: методологічний аспект // Інноваційні технології та механізми державного управління на регіональному рівні: Матеріали наук-практ, конф.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – С. 3-8.

26. Дж. О’Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб: Питер, 2002. – 864 с.

27. Додонов О.Г., Нестеренко О.В., Будько М.М. Архітектура автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади // Математичні машини і системи. – 2003. – № 3,4. – С. 138-146.

28. Додонов О.Г., Нестеренко О.В., Бойченко А.В., Бойченко О.А. Формування, інтеграція та використання інформаційних ресурсів органів державної влади // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2002. – 4,№3. – С.69-75.

29. Думлер С.А. Новые математические методы и модели в планировании и организации производства. – М.: Машгиз, 1992. – 356 с.

30. Європейці в мережі // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 5. – 11 січня. – С. 14.

31. Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин // Право України. – 2003. – №5. – С. 17–21.

32. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. / М., Международные отношения, 1988.

33. Ібрагімова І. Зв’язки з громадськістю як індикатор ефективності державного управління та показник стану громадянського суспільства // Вісник УАДУ № С. 27-34.

34. Ібрагімова І. Інформаційне суспільство та взаємодія влади з громадськістю: вимоги ефективності // Вісник НАДУ. – 2004. – № 1. – с. 36-42.

35. Ільченко М., Наритник Т., Цендровський В. Як нам перегнати світових лідерів, не наздоганяючи їх? Урядовий кур’єр, 2008. – № 5 11 січня – С. 14.

36. Інформаційні технології в регіональному управлінні: Нав. посіб./ Бутко М.П., Бутко І.М., Дітківська М.Ю. та ін. – К.: Знання України, 2006. – 282 с.

37. Иванов В.Н., Иванов А.В., Доронин О.А. Управленческая парадигма ХХІ века. В 2-х т. – Т. 1. – М.: Изд. дом „Артикул”, 2002. – 387 с.

38. Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М.: Наука, 1996. – 342 с.

39. Имери Винс. Как сделать бизнес в Internet. / М., 3-е изд. Диалектика,1998.

40. Иноземцев В. Экспансия творчества — вызов экономической эпохе // Полис. -1997. - № 5. - С. 120.

41. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции. – М.: Academia-Наука, 1999. – С. 25.

42. Информационное обеспечение рынков товаров и услуг. / Под ред. В.Т. Шумаева., М.: Изд. МАИ, 1999.

43. Каныгин Ю.М. Информатизация управления: социальные аспекты / АН УССР. Ин-т социологии.– К.: Наук. думка, 1991.– 156 с.

44. Карабин Т. В. Вплив особливостей спілкування в мережі „INTERNET” на процес соціалізації студентської молоді: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – Київ, 2005.

45. Картавцева О. Формування ринку інформаційних послуг в органах державної статистики // Вісн. УАДУ. – 2000. – №2. – С. 434-439.

46. Клейнер Я.С. Принятие управленческих решений: уточнение понятий // Сб. науч. тр. “Социальный менеджмент и управление информационными ресурсами”: серия “Государственное управление”, т. IIІ, вып. 17. – Донецк: ДонГАУ, 2002. – С. 353-358.

47. Клименко І. В. Линьок К.О. Технології електронного врядування. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. –192 с.

48. Климовицька Г.Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підприємництвом в регіоні // Зб. наук. праць “Економіка, менеджмент, підприємництво”. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2005. – № 11. – C. 234-237.

49. Климовицька Г.Ю. Регіональні особливості інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємництвом // Актуальні проблеми економіки. – Київ: НАУ, 2005. – № 2(32). – C. 172-176.

50. Клімушін П.С., Іванова І.Д., Орлов О.В. Технології автоматизації управління підприємством: Навч. посіб. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 150 с.

51. Кляйнальтенкамп М. Синергетический потенциал исследований в области маркетинга промышленных товаров и услуг // Проблемы теории и практики управления. — 2002. — № 1. – С. 18, 645.

52. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем.— М. : Наука, 1997.

53. Козаченко А.В., Воронкова А.Э., Медяник В.Ю., Назаров В.В. Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности. Монография. – Киев: Либра, 2003. – 328 с.

54. Козье Д. Электронная коммерция: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999. – 288 с.

55. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи: За ред проф. В.Г. Гондюла. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 458 с.

56. Костирєв А. Г. Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства 23.00.02. політичні інститути та процеси Автореф. дис … к-та політичних наук. Київ – 2003. – 20с. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

57. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – 2-е европ. изд. – К.; М.; СПб.: Вильямс, 1998. – 1056 с.

58. Котлер, Ф., Боуэн, Д. и Мейкенз, Д. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. — М.: Юнити, 1998.

59. Крилов И.В. Маркетинг услуг. / М., Финансы и статистика, 1996.

60. Кувалдин В. Глобализация и рождение мегаобщества // Проблемы глобализации. Труды Фонда Горбачева. – М., 2001. – Т. 7. – С. 48.

61. Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа-общество-человек. – СПб., М., Дубна, 2002. – 187 с.

62. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В.Г. Гольдоровича и А.И. Оганесовой; Науч. ред. Б.А. Соловьев. М.: Изд. АСТ, 2000.

63. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. / М., Финансы и статистика, 1996.

64. 123ю. Мартиненко В.М. Інноваційна стратегія демократичного розвитку України: від місцевої демократії до демократичної держави [Моногр.]. – Х.: Константа, 2004. – 225 с.

65. Миронова Н.С., Верлока В.С. Державних установно-правові засади державного управління. Опорний конспект лекцію – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. – 108 с.

66. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. – М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 1999. – 247 с.

67. Мосов С. Принципи самоорганізації і підхід до їх реалізації у процесі державного управління // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 2. – Ч. 1. – С. – 93–99.

68. Надьон Г.О., Смирнова В.В. Информационный подход к оценке инноваций // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „М.І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – Т. 1. – С. 149-153.

69. Нечипоренко В.П., Шрайберг Я.Л. Новые направления в развитии государственной информационной политики и системы научно-технической информации на современном этапе // Электронные библиотеки- 2001- Том 4. - Выпуск 1.

70. Нижник Н., Крупчак О. Проблеми управління – крізь призму демократії і права // Віче. – 2001. – № 12. – С. 148–151.

71. Новаторов Э. Становление маркетинга услуг как самостоятельной научной дисциплины за рубежом // Маркетинг в России и за рубежом. — 2002. — № 4. – С. 3-7.

72. Новаторов Э.В. Международные модели маркетинга услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – С. 91-95.

73. Окландер М.А., Михайленко Е.Г. Маркетинг региона как разновидность маркетинга некоммерческих организаций // Тр. Одес. политехн. ун-та. — Одесса, 2000. — Вып. 1 (10). — С. 264 — 268.

74. Олдерсон Р. Аналитические основы маркетинга / Классика маркетинга. – СПб.: Питер, 2001. – С. 35–48.

75. Ольшанський О.Б. Систематизація функцій органів місцевого самоврядування за потребами територіальної громади // Теорія та практика державного управління. – Х.: вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007 р. – С.238-243.

76. Организация процессов управления / Под ред. Г.Х. Попова. – М.: Экономика, 1997. – 279 с.

77. Оpехов А. Бюрократизм и собственность // Вестник Московского ун-та. Сер. 7. Философия. — 1992. — № 1. – С. 52-56.

78. Панкрухин А.П. Маркетинг територий: Учеб. пособ. – М: Изд-во РАГС, 2002. – 328 c.

79. Поважний О.С., Степанчук С.С., Кривенко І.Є. Державний механізм стимулювання самоорганізації в економіці: формування «точок росту» // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Фінансовий механізм державного управління економікою України», т. VIII, вип. 77, серія «Державне управління» – Донецьк, ДонДУУ, 2007. – с. 5-17.

80. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації.- К.: Видавничий центр "Київський університет", 1999.- 308 с.

81. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - С. 161.

82. «Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави» від 10 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15.

83. Пущак Я.Я. Регіональні особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва: Автореф. дис. …канд. економ. наук / Ін-т регіональних досліджень.

– Львів., 2002. – 22 с.

84. Риггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Избранные переводы. М., 1995. С.119.

85. Ромат Є. В. Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико-методологічний аспект): 25.00.02 – механізми державного управління Автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. КИЇВ - 2004. Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України. – КИЇВ, 2004. – 32 с.

86. Ромат Є.В. Основні напрями розвитку державного управління рекламною діяльністю в Україні // Сучасна концепція маркетингу та її реінтерпретація в умовах перехідного суспільства: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24 — 25 травня, м. Харків / Харк. ін-т бізнесу і менеджменту. — Харків, 2001. — С. 12 — 16.

87. Ромат Є. До питання використання елементів маркетингу в державному управлінні // Вісник УАДУ. – 2002. – №. 3. – С. 33-47.

88. Сарновська С. О. Сучасна соціальна комунікативна культура: Автор. дис. … к. філософських наук: 09.00.03 – Київ – 2000. – 20 с. Інститут філософії імені Г.С.Сковороди. Робота виконана в Київському інституті туризму, економіки і права на кафедрі філософії і соціальних наук.

89. Свердан М. Проблеми податкової політики і реформування податкової системи України // Вісник УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 184-191.

90. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Інформація. Преступность: Учеб. пособие. – К.: А.С.К., 1999 г. – 544 с.

91. Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні. Навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004. – 339 с.

92. Смирнова В.В. Интеллектуальные системы управления в условиях глобализации информационного пространства // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 84. – Донецьк: ДонНТУ, 2004. – С. 178-183.

93. Спиридонова В.И. Бюрократия и реформа (анализ концепции М.Крозье). – М., ИФРАН. –1997. – С. 5-20.

94. Сошинська Я.Є. Інформаційні ресурси з економіки в українському сегменті INTERNET // Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ. – Вип.3. – К.: Видавничий центр КНУКіМ, 2002. – С.135.

95. Степанов А.С. Критерии эффективности государственного и муниципального управления (бездефектное управление) // Вестник университета. – 2001. – № 2. – С. 93–98.

96. Степанчиков С. Телекомунікаційний ринок охолоджується // Дзеркало тижня. – 2008. – № 2 (681) 19 січня 2008 р. – С. 9.

97. Таланова Ж. Глобалізація і стандартизація державного управління // Збірн. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — Вип.1. — С. 4—11.

98. Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

99. Уманський Ю.В. Інформатизація сучасного державного управління // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації; Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року. У 2-х т. – Т. 2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – с. 39-40

100. Уманський Ю.В. Інформація як основа інформаційного-аналітичного забезпечення державного управління // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 87-88.

101. Уманський Ю.В. Критерії значущості інформації в інформаційному просторі державного управління // Дні науки: Зб. тез доповідей конференції «Проблеми державного управління та місцевого самоврядування в умовах сучасного політичного вибору України»: В 3 т. / ГУ «ЗІМУ», 11-12 ЖОВТНЯ 2007. – Запоріжжя: ГУ «ЗІМУ», 2007. – Т. 3. – С. 71-72.

102. Уманський Ю.В. Організація інформаційної підтримки розвитку вітчизняних підприємств на державному та регіональному рівнях // Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Матеріали наук-практ. конф. м. Харків, 27 листопада 2007 р. / ХарРІ НАДУ. – 2007.

103. Уманський Ю.В. Перспективний розвиток системи інформаційного забезпечення в державному управлінні // Стратегия развития Украины в глобальной среде / Материалы международной научно-практической конференции 26-28 октября 2007 г. – Симферополь: издательский центр Крымского института бизнеса, 2007. – С. 101-102.

104. Уманський Ю.В. Сутність інформації та особливості інформаційного забезпечення діяльності підприємства // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2007. – № 2(32). – С. 85-91.

105. Уманський Ю.В. Формування інформаційного простору державного управління // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Фінансовий механізм державного управління економікою України». Т. VIII, вип. 85, серія «Державне управління». – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С. 101-112.

106. Франко I. Твори. - Т. 45. - С. 300 - 348.

107. Хачатурян Х. Маркетингова парадигма в державному управлінні http://www.khachaturyan.com.ua/ndgu_st15_ua.htm Завантажено 20.01.08 р.

108 Хенсон А. Internet./М.: ЮНИТИ, 2001.

109. Хенсон У. Internet./ М.: ЮНИТИ, 2001

110. Храмцов П. Лабиринт Интернет. Практич. Руководство. / М., Электрон, 1998.

111. Черленяк І. Функціональність, синергізм та синергетичність державних установних систем // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 3. – С. 64-72.

112. Чумаченко Г.В. Розробка раціональної стратегії застосування інформаційних технологій при управлінні малими та середніми підприємствами // Вестник Харьковск. гос. Политехн. ун-та: Зб. Наук. Праць. – Вып. 51. – Харьков: ХГПУ, 1997. – С. 117-121.

113. Чистов С.М., Никифоров А.Е., Куценко Т.Ф. Державне регулювання економіки. – К.: КНЕУ, 2000. – 316с.

114. Черленяк І. Функціональність, синергізм та синергетичність державних установних систем // Вісн. НАДУ. – 2005.– № 3. – С. 64-72.

115. 18к. Чукут С. Сутність електронного уряду та принципи його організації // Вісник НАДУ. – 2003. – № 2. – с. 429-433.

116 Шаваев А.Г. Система борьбы с экономической разведкой – М.: Издательский дом “Правовое просвещение”, 2000. – 236 с.

117. Шевчук О.Б., Голобуцький О.П. Е-Uкrаіnе. Інформаційне суспільство: бути чи не бути. – К.: ЗАТ "Атлант UМS", 2001. – С. 23.

118. Щербина В. Сітьова кіберкомунікація як соціальний феномен // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 1. – С. 112.

119. Юрженко Л. Синергетика соціокультурного процесу: соціологічний аналіз: Автореф. дис... канд. соціол. наук (22.00.03) / НАН України; Інститут соціології. – К., 2000. — С. 14.

120. Chaston Ian. «@- Marketing Strategy». – McGraw-Hill Publishing Company. 2000, 458p.

121. Cunningham Michael J.. B2B. How to build a profitable e-commerce strategy. – FT. com Financial Times, 2001, 425 p.

122. Downs G.W., Larkey P.D. The Search for Government Efficiency: From Hubris to Helplessness. – New York, 1986.

123. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa-Krakow: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999.- 336 s.

124. Gronroos C. Service management and marketing. — West Sussex, 2000. – р. 46

125 Headey В . The civil service as an Elite in Britain and Germany //Rev. intern, des sciences administrative. Brussels , 1972. Vol. 38. № 1. P. 41.

126. Konig K. Classicisme et modemisme de l'administration allemande. // Revue francaise de l'administration publique. – 1996. – № 78. – P. 252, 258, 263

127 Leca J. L'administration entre productivite et partenariat. // L'Etat modeme et l'administration. – Paris, 1994. P. 26.

128. Lucio M.M., Noon M., Jenkins S. Constructing the Market: Commercialization and Privatisation in the Royal Mail. // Public Administration. – 1997. – V. 75. – № 2. – Р. 267-281.

129. Myers R., Lacey R. Op. cit. P. 414.

130. Osborn D. and Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1992. – Р. 12.

131. Parkin F. Max Weber. L., 1982. P.88.

132. Robert Merton. Bureaucratic structure and personality // Social forces, Vol. 18 (1940). - В кн .: Classics in public administration, p. 111.

133. Rouban L. La modernisation de l'Etat et la fin de la specificite – francaise. // Revue francaise de science politique. – 1990. – V. 40. – № 4. – Р. 521-544.

134. Venkat Ramesh, Saint Mary’s University «Canadian E-marketing. A strategle approach». Mc Graw-Hill Ryerson, 2001, 386 р.

135. Weber M. Theory of social and economic organization. New York, 1964. Р. 337.

136. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. S.573.

137. Черленяк І. І. Синергетика і проблеми оптимізації державного та соціального управління http://www.niisp.gov.ua/ vydanna/ panorama/ issue.php?s= s-pp1&issue=2004_1

138. Катаєв С. Трансформація сучасного українського суспільства: постмодерністський контекст //http://www.cvu.kiev.ua/lp/03lp99u/4_l.html.

139. Барышников Ю.Н. Модели управления http://www.koism.rags.ru/publ/articles/12.php

140. Вебеp М. Социализм. Речь для общей информации австрийских офицеров вВене(1918г.) // http://www.soc.pu.ru:8101/ publications/ jssa/ 1999/ 3/3 weber.htmI.

141. Кузьменко В. Соціальний капітал суспільства Френсіса Фукуями у створенні та розвитку НІС http://iee.org.ua/ru/pub/p77 Завантажено 18.01.08.

142. Орлова Т.М. Коммуникативный ресурс новой экономики. Выступление д.э.н., профессора Т.М. Орловой на научной конференции "Интеллектуальный капитал организации - ключ к развитию и росту экономики". Москва, РАГС, 15 апреля 2004гhttp://www.koism.rags.ru/ publ/articles/18.php Завантажено 20.01.08.

143. Совместное заявление Интернет-Ассоциации Украины и «Чистого Интернета» http://www.telemultimedia.ru/news.php?id=1647&print Завантажено 21.01.08р.

144. http:www.russianlaw.net/law/doc/al 13.htm. 07.06.01.

145. Steven Clift. - http://www.publicus.net/

146. Голобуцкий А., Шевчук О. Електронний уряд http://golob.narod.ru/egovper.html; завантажено 23.01.08

147. Андронова О., А. Николаев А. Электронное правительство в Европе и мире. http://www.ci.ru/inform22_01/p_06oo.htm завантажено 23.01.08

148. Проект Концепції формування та функціонування інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=34783, завантажено 23.01.08 р.

149. http://www.e-commerce.ru/cgi/print.asp Завантажено 24.01.08

150. Що таке маркетинг за профілем (індвідуальний маркетинг) http://www.promoting.ru/faq/9/53/ Завантажено 26.01.07 р.

151. Що таке Інтернет-маркетинг (Маркетинг в Інтернеті)? http://www.promoting.ru/faq/9/50/ Завантажено 26.01.07 р.

152. Сутність та розвиток концепції інформаційної демократії http://kovalevsky.diallink.net/index.htm Завантажено 27.01.08.

153. Коновалов А.В. Анализ данных в объектно ориентированных СУБД // Научно-теоретический журнал "Искусственный интеллект" . – 2000 №.2 // http://iai.donetsk.ua/general/ai_annot.php3?a=145&m=15&l=r

154. Горошко О.І. Можливість синергетичного підходу до вивчення мережі Інтернет // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/2007-01/07goitti.htm завантажено 27.01.08.

155. http:www.comcon-2.com/default.asp?artID=1022

156. http://tel.net.ua/ua/news_world/

157.http://www. ua-admin. com/uanet/ primary. php? cat= 88& addon =textcatalog &id=230

158.http://www.ua-admin.com/ uanet/ primary.php? addon=textcatalog& id=6817&cat=103

159. http://net.compulenta.ru

160. Веб 2.0 - другий шанс для Уанету http://it.ridne.net/uaweb2 Завантажено 26.01.07 р.

161. Храмцов П. Лабиринт Интернет. Практич. Руководство. / М., Электрон, 1998.

162. Історія пошукового Інтернету Серпень 29, 2007 http://mehanik.blog.net.ua/2007/08/29/istoriya-poshukovoho-internetu/ Завантажено 28.01.08 р.

163. Інтернет-пошук став головним джерелом інформації,13.02.2006http://www.ua-admin. com/uanet/ primary. php?only_ general= 1&for_print=1&addon=textcatalog&id=1781&cat=88 Завантажено 28.01.08 р.

164. 29/09/2001: Веб-сайти експериментують з новими видами інформаціїhttp://www.ukrinter.com/gn_article_print.asp?NID=60&LEVEL=3&ID=5626 Завантажено 29.01.08 р.

165. http://site.postup.org.ua/ru/newspaper/issue/110 Завантажено 29.01.08 р.<< |
Источник: Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008. 2008

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. Список використаних джерел
 11. Список використаних джерел
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. Список використаних джерел
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -