Компоненти транспарентності*

Нормативний - законодавче закріплення прозорої та відкри-

тої діяльності владних інституцій. Розв'язати проблему відкритості

влади можна, лише створивши якісний відповідний законодавчий

механізм.

Це особливо важливо для суспільства, в якому відсутні

міцні традиції демократизму. За таких умов нагальною є потреба

в унормуванні поведінки як владних інституцій і представників

влади, так і громадськості. Нормативні передумови реалізації прин-

ципу транспарентності влади - закони, укази, постанови - можуть

діяти, впроваджуватися в життя, якщо для цього створено

відповідні структурні й організаційні форми і механізми.

*

забезпечення в Україні / Є. Б. Тихомирова // Наукові записки. - Т. 20. Політичні науки /

Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Видавн. дім "КМ Академія", 2002.

Інституційний - наявність структурних і організаційних

форм, дієвих механізмів та конкретних процедур, які дають змогу

реалізувати принцип транспарентності. Інституційний компонен-

та транспарентності визначається як діяльністю владних струк-

тур, так і діями неполітичних організацій, що існують в суспільстві

та коригують дії влади, здійснюючи на неї певний тиск. Відповід-

но визначають два рівні:

· внутрішній - відкритість одних владних структур для

інших, встановлення зв'язків та взаємодія між різними гілками і

рівнями влади:

· зовнішній - відкритість владних інституцій для громадян-

ського суспільства, комунікації з різними групами громадськості.

Інституції структурують елементи суб'єктів державного уп-

равління та об'єкта - суспільства в усьому різноманітті їх відносин

у самостійну підсистему, складову загальної системи державного

управління.

Особистісний - прозорість і відкритість діяльності насам-

перед посадових осіб державних установ, що передбачає наявність

певного рівня політичної культури та професіоналізму. У державі

окремою сферою транспарентності визначається діяльність

суб'єктів, які беруть участь у здійсненні демократичних процедур.

Відкритості діяльності державних діячів та політиків сприяють

їхні особисті контакти з представниками громадськості; повідом-

лення про їхні дії та рішення; зусилля щодо створення їхнього

іміджу. Особистісний компонент транспарентності влади повиннен

бути незалежно від того, бажають цього посадовці чи ні. Як пока-

зує практика, вони дуже часто зовсім не зацікавлені в тому, щоб

їхня діяльність була прозорою для громадськості, і прагнуть яко-

мога далі "сховатися" за інструкції та регламенти, що дозволяють

утаємничувати інформацію. Отже, особиста відкритість представ-

ників влади має бути їхнім обов'язком, визначеним законодавством.

Транспарентність як інструмент демократії виконує низку

важливих функцій*, серед яких:

· просвітницька - завдяки прозорості та інформаційній

відкритості громадяни обізнані не тільки щодо діяльності політич-

них структур, а й про свої права та свободи;

*

реализации в сов ременн ой России : а втореф. дис. ... канд. полит. н аук : 23.00.02 /

Г. В. Пызина ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М., 2006.

· забезпечення політичної участі, вільного та конкурентного

вибору населенням тієї чи іншої альтернативи суспільного розвитку;

· громадський контроль щодо прийняття та реалізації полі-

тичних рішень;

· вільна конкуренція лідерів та еліт за владу зі збереженням

за стороною, яка зазнала поразки, права на її оскарження;

· створення безпечного політичного середовища для опози-

ційної діяльності;

· виявлення випадків порушення прав людини та демокра-

тичних норм з метою профілактики та своєчасного вжиття відпо-

відних заходів як усередині країни, так і за її межами;

· захист громадян від нав'язування "зверху" рішень;

· розвиток активності громадян, їх свідомості та політичної

культури тощо.

<< | >>
Источник: Е. А. Афонін, О. В.. Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ уклад : - К. : НАДУ,2010. - 48 с.. 2010

Еще по теме Компоненти транспарентності*:

- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -