Яцкевич І. В.. Фінанси : навч. посіб. / І. В. Яцкевич, О. В. Голинська. - Одеса : ОРІДУ НАДУ,2014. - 316 с.. 2014

Навчальний посібник містить теоретичну частину, питання та тести для самостійної підготовки за темою навчальної дисципліни «Фінанси», термінологічний словник, рекомендовану літературу відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Менеджмент». Розглянуто теми, що включають сутність, роль та функції фінансів, фінансову політику й фінансову систему, фінанси суб'єктів господарювання, податки та податкову систему України, державні доходи та видатки, бюджетну систему України, страховий та фінансовий ринок, фінансове управління, міжнародні фінанси, а також фінансову безпеку держави. Для студентів менеджерів та економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів і установ.

<< | >>
Р О З Д І Л 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ
Тема 1
ФІНАНСИ: СУТНІСТЬ, РОЛЬ, ФУНКЦІЇ
Тема 2
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВА СИСТЕМА
Р О З Д І Л 2
ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФІНАНСИ
Тема 3
ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 4
ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Тема 5
ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ
Тема 6
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Р О З Д І Л 3
ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ
СТРАХУВАННЯ Й СТРАХОВИЙ РИНОК
Тема 8
ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Тема 9
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Тема 10
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Тема 11
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Книги и учебники по дисциплине Основы финансов:

 1. Неизвестный. Ответы на экзаменационные вопросы по финансам - 2015 год
 2. Авдеева А.И.. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для студентов специальности 100701 «Коммерция». Санкт-Петербург 2014 - 2014 год
 3. Абрамов А., Радыгин А., Чернова М.. Регулирование финансовых рынков: модели, эволюция, эффективность // Вопросы экономики, 2014, №02. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»»,2014. – 160 с. С.33-49. - 2014 год
 4. Неизвестный. ДЕНЬГИ  и  ФИНАНСОВЫЕ  ИНСТИТУТЫ 2013 - 2013 год
 5. Воробйов Ю.М., Когут І.А.. Формування фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах підвищення самостійності регіонів: Монографія – Мелітополь: Видавничий будинок ММД,2012. – 249 с. - 2012 год
 6. В.Г. Князев, В.А. Слепов. Финансы: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. - 2012 год
 7. Джорджа Сорос. Алхимия финансов 2010 - 2010 год
 8. В.И. Куликова, А.Г. Мнацаканян. Экономика и управление государственными расходами в системе территориальных подразделений органов внут­ренних дел (на примере увд калининградской области): Монография. - Калининград, Балтийский институт эконо­мики и финансов,2009. - 95 с. - 2009 год
 9. Т.Р. Рахимов, А.Б. Жданова, В.В. Спицын. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. Издательство Томского политехнического университета, 2009 - 2009 год
 10. Котельникова Е. А.. Финансы. Конспект лекций - 160с - 2008 год
 11. Горбатюк О.М.. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Фінанси": Методичні вказівки. – Миколаїв;2008. – 68 с. - 2008 год
 12. Литовских А.М., Масыч М.А.. Финансы и кредит. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006 - 2006 год
 13. А.В. Гвоздиков И.А. Томилина А.А. Г ладилин Б.А. Доронин А.Ч. Ионова. ФИНАНСЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ - 2005 год
 14. Ли В.Д.. Финансы в вопросах и ответах. Учебное пособие. Серия «Учебники, учебные пособия», Алмата «И.Д«Свет». — 140 с. - 2004 год
 15. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С.. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ,2002. — 387 с. - 2002 год
 16. В.А.Останин. Финансы - 2001 год
 17. Виктория Аношкина. Управление финансами на местном уровне. Центр экономических исследований - 0000 год
 18. Воробьев Ю.Н.. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР - 0000 год